English    العربی

شناخت روشهای تشخیصی

معاینه فیزیکی

مهم ترین راه تشخیص بیماریها ابتدا گرفتن تاریخچه بیماری و سپس معاینه فیزیکی است. در اینجا چند روش معاینه فیزیکی برای تشخیص بیماریهای اسکلتی و مفصلی به اختصار برای استفاده پزشکان شرح داده می شود.

نوار عصب و عضله

نوار عصب و عضله تست بسیار مهمی است که برای تشخیص بسیاری از بیماریهای اعصاب محیطی همچون نوروپاتی ، گیر افتادن عصب، قطع و فلجی عصب و همچنین بسیاری از بیماریهای عضلانی همچون میو پاتی کاربرد دارد. یکی از فعالیتهای اصلی این کلینیک ، انجام نوار عصب و عضله است.

نوار عصب چشم

نوار عصب چشم یک تست مهم برای تشخیص التهاب عصب چشم ، بیماری ام اس و بررسی راههای عصب بینایی است. این تست هم اکنون در این کلینیک قابل انجام است.

عکس رادیولوژی

گر چه پس از اختراع سی تی اسکن و ام آر آی از اهمیت عکس ساده رادیولوژی کم گردید اما همچنان بعنوان یک تست ساده ، مفید و مهم برای تشخیص بسیاری از بیماریهای استخوانی کاربرد دارد.

ام آر آی

ام آر آی یک روش تشخیصی بسیار مهمی است که بطور وسیعی برای بررسی بافت نرم ، بررسی بیماریهای مغزی، دیسک ستون فقرات و ... مورد استفاده قرار می گردد.

سی تی اسکن

سی تی اسکن یک روش تشخیصی مهمی است که برای بررسی ضایعات استخوانی یک تست مهم است. بسیاری از شکستگی ها ، تومورهای استخوانی و ... براحتی با استفاده از سی تی اسکن قابل تشخیص می باشند.

اسکن استخوان

اسکن استخوانی که با استفاده از مواد رادیواکتیو انجام می شود برای بررسی کل استخوانهای بدن استفاده می شود. این تست بخصوص برای بررسی تومورهای استخوانی و همچنین متاستاز تومورهای دیگر به استخوان مورد استفاده قرار می گیرد.

سنجش تراکم استخوان

پوکی استخوان و شکستگی های بدنبال آن بخصوص در خانمها پس از یائسگی بسیار شایع است که پیشگیری و درمان آن از اهمیت زیادی برخوردار است.سنجش تراکم استخوان برای بررسی پوکی استخوان دقیق ترین راه تشخیصی است.

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....