English    العربی

نكته هايی از تاريخ طب

حكايتهای زيادی از طبابت در اعصار گذشته وجود دارد كه هر يك نكته هايی برای خود دارد....


تعرفه های پزشکی و مجازات پزشکان در 1700 سال قبل از میلاد

در حدود 1700 سال قبل از میلاد، حمورایی ، پادشاه قدرتمند بابل ، ( منطقه ای که اکنون بخشی از عراق است ) دستور داد تا قوانین حکومتی اش را بر ستونی سنگی حک کنند. بعضی از این قوانین ده گانه مربوط به پزشکان است که در زیر بخشی از آن آمده است : 

الف ) در صورتی که پزشک ، فردی آزاد ( شهروند درجه یک ) را با چاقویی فلزی برای زخمی عمیق مورد جراحی قرار دهد و او را درمان کند ، یا غده  او را به وسیله چاقوی فلزی بشکافد و چشم او را درمان کند ، باید ده سکه  نقره دریافت کند.

ب) اگر بیمار یک فرد عامی ( شهروند درجه دو ) باشد پزشک باید پنج سکه نقره دریافت کند.

ج) اگر بیمار برده باشد ، صاحب او باید دو سکه نقره به پزشک بپردازد.

سکه نقره, نقره , سکه قدیم

د) در صورتی که پزشک ، فردی را برای جراحت عمیق به وسیله چاقوی فلزی مورد عمل قرار دهد و موجب مرگ او شود ، یا غده او را به وسیله ی چاقوی فلزی بشکافد و باعث از بین رفتن چشم او شود ، باید دستان آن پزشک بریده شود.

ه) اگر پزشکی برده ی فردی را برای جراحی عمیق به وسیله ی چاقوی فلزی مورد عمل قرار دهد و منجر به مرگ او شود باید برده ای را جایگزین او نماید.

و) اگر پزشک غده ی او را به وسیله ی چاقوی فلزی بشکافد و منجر به نابودی چشم او شود ، بایستی نصف ارزش او را به نقره بپردازد.

 

 


نكته هايی از تاريخ طب

طب , طب قدیم , مجازات پزشکان در طب قدیم , تعرفه پزشکی در طب قدیم , تاریخ طب, طبیب, طبابت قدیم , طبیبانه

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....