English    العربی

اسکن استخوان

اسکن استخوانی که با استفاده از مواد رادیواکتیو انجام می شود برای بررسی کل استخوانهای بدن استفاده می شود. این تست بخصوص برای بررسی تومورهای استخوانی و همچنین متاستاز تومورهای دیگر به استخوان مورد استفاده قرار می گیرد.


اسکن استخوانی نوعی تصویر برداری رادیو ایزوتوپ یا هسته ای است که از تمام استخوان های بدن به وسیله  نوعی داروی رادیواکتیوی  که به صورت وریدی تزریق میشود صورت میگیرد و میتوان به وسیله آن بیماری های مربوط  به استخوانهای بدن مثل عفونت های استخوانی، شکستگی های کوچک و وجود تومورهای استخوانی را تشخیص داد .

 

روش کار اسکن استخوانی :

در این روش داروی رادیواکتیو به بیمار تزریق میشود و از بیمار خواسته میشود حدود سه تا چهار ساعت بعد بازگردد سپس از بدن بیمار اسکن انجام میشود و نسبت به میزان جذب ماده رادیواکتیو در بافت های بدن بیماری تشخیص داده میشود .

 

پس از انجام اسکن ، ماده رادیواکتیو پس از دو تا سه روز از بدن شخص خارج میشود از بیمار خواسته میشود آب بیشتری بنوشد تا مواد رادیو اکتیو زودتر از بدن خارج شود. در این مدت از بیمار خواسته میشود نزدیک کودکان یا افراد باردار نباشد چون ممکن است مواد رادیواکتیو ساطع کند  .

انجام این اسکن برای افراد باردار مضر میباشد .


اسکن استخوان

تومور استخوان , اسکن استخوانی, ایزوتوپ اسکن, سرطان استخوان, فیزیوتراپی, متاستاز استخوانی, متخصص تومور استخوان در شیراز, متخصص اسکن استخوانی در شیراز, درمان ایزوتوپ اسکن در شیراز, متخصص سرطان استخوان در شیراز, متخصص فیزیوتراپی در شیراز, متخصص متاستاز استخوانی در شیراز, دکتر ساعد رحیمی نژاد متخصص فیزیوتراپی در شیراز, دکتر ساعد رحیمی نژاد متخصص سرطان استخوان در شیراز, کلینیک درد ,کلینیک درد دکتر ساعد رحیمی نژاد ,دکتر ساعد رحیمی نژاد, کلینیک درد شیراز

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....