English    العربی

تنوسینوویت عضله دو سر بازو

تنوسینوویت تاندون بلند بای سپس ( عضله دو سر )

( تاندینیت بای سپس ) 

التهاب تاندون عضله دو سر,  biceps tendinitis

این ضایعه ناشایع و خفیف بوده و با درد و حساسیت موضعی در ناحیه ناودان بای سپیتیال بازو و تاندون بلند عضله دو سر بازو مشخص می شود . ایجاد این ضایعه بیشتر به تحریک سایشی تاندون در داخل ناودان نسبت داده شده است اما ممکن است به تغییرات دژنراتیو کاف تاندونی مربوط باشد . 

 

علایم بالینی 

شکایت بیمار عبارت است از دردی در جلوی شانه که به هنگام استفاده فعال از بازو به حداکثر خود می رسد . در معاینه حساسیت موضعی در طول تاندون بلند عضله دو سر بازو مشخص می شود . در اغلب موارد درد با حرکت دادن شانه در حالتی که تاندون در نتیجه سوپیناسیون شدید ساعد کشیده شده , تشدید می گردد . 

 

درمان 

کاهش فعالیت شانه، گرم کردن موضعی و تجویز داروهای ضد التهاب باعث کاهش درد می شوند . فیزیوتراپی با اولتراسوند و لیزر نیز موثر می باشد. در صورت عدم موفقیت این روش ها می توان تزریق موضعی استروئید یا کورتون را توصیه نمود .

تزریق شانه, تزریق التهاب تاندون دو سر بازو 


تنوسینوویت عضله دو سر بازو

شانه درد ,تنوسینوویت عضله دو سر بازو ,التهاب تاندون, التهاب عضله دو سر, التهاب عضله بایسپس ,درمان التهاب تاندون ,درمان شانه درد, کلینیک درد کلینیک درد, دکتر ساعد رحیمی نژاد ,دکتر ساعد رحیمی نژاد ,فیزیوتراپی شانه ,لیزر درمانی ,فیزیوتراپی شیراز, کلینیک درد شیراز

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....