English    العربی

كلینیک نوارعصب چشم ( VEP )

اين تست مهم كه در تشخيص التهاب عصب چشم و تشخيص بيماری ام اس كاربرد دارد ،در اين كلينيک قابل انجام است.
 نوارعصب بینایی [(VEP) Visual Evoked Potential]:


تحریک رتین توسط نور (که معمولا بوسیله ی تلویزیون های شطرنجی صورت می گیرد) سبب تولید موجی می شود که توسط اعصاب بینایی به کورتکس مغز فرستاده شده و در ناحیه لب اکسیپوت قابل دریافت است. شکل موج از یک فرد به فرد دیگر نسبتاً ثابت بوده و تأخیر زمانی (latency) و دامنه ی موج در محدوده نرمال قابل تعریف و اندازه گیری است. بنابراین در صورت وجود ضایعه ای در راههای بینایی از جمله اعصاب بینایی، کیاسما و بعد از کیاسما، شکل، دامنه و تأخیر زمانی موج تغییر خواهد کرد.


از VEP برای تشخیص بیماری و التهاب اعصاب بینایی (Optic Neuritis) و همچنین تشخیص اسکلروز مولتیپل (MS) استفاده می شود. اعصاب بینایی، یکی از شایعترین محلهای درگیر در بیماری MS است و گاهی اوقات بدون وجود علایم چشمی، افزایش تأخیر زمانی موج قابل مشاهده است و به طور کلی در ۷۵٪ بیماران مبتلا به definite MS این یافته وجود خواهد داشت. گرچه حساسیت MRI در تشخیص MS از VEP بیشتر است اما گاهی اوقات MRI طبیعی، اماVEP غیر طبیعی است و از طرف دیگر، در صورتی که هر سه تست پتانسیل های تحریکی شامل SEP ،VEP و ABR) AEP) با هم انجام شوند، حساسیت آنها از MRI بیشتر
خواهد بود.كلینیک نوارعصب چشم ( VEP )

كلینیك ,نوارعصب چشم, شيراز,VEP

طبیبانه های حافظ

طبیبانه ترین شعر حافظ.....