English    العربی

کندرومالاسی یا نرمی کشکک

کندرومالاسی یا نرمی کشکک

نرمی کشکک ,کونرومالاسی
در این بیماری به علل نامعلومی ، غضروف رشته رشته و ناصاف می شود .

نرمی کشکک ,کونرومالاسی

این تغییرات اغلب در قسمت داخل کشکک بیشتر می باشند . احتمالا علت ایجاد درد ، مالش بین سطح صدمه دیده و کوندیل فمور می باشد . این حالت با استئوآرتریت یا آرتروز تفاوت دارد ولی در سال های بعد ممکن است این ناحیه دچار استئوآرتریت نیز بشود .

تظاهرات بالینی نرمی کشکک :
در اکثر موارد بیمار یک دختر 15 تا 18 ساله است . درد عمقی خفیفی در زانو و پشت کشکک وجود دارد . این درد با بالا رفتن و پایین رفتن از پله ها تشدید می شود . اغلب در مفصل،  مایع ایجاد می شود و در لمس سطح عمقی کشکک پس از جابجا کردن آن به یک طرف ، حساسیت وجود دارد . ممکن است نقطه حساسی نیز روی کوندیل داخلی فمور وجود داشته باشد . حرکات با کریپتاسیون ظریفی همراه می باشد که از طریق کشکک به دست معاینه کننده منتقل می شود . این حالت بویژه در مواردی که بیمار از حالت ایستاده طوری بنشیند که زانوها خم شوند ، ایجاد